Regulamin hotelowy
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1.    Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2.     Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu &Spa  Polesie.
3.      Regulamin dostępny jest do wglądu w pokojach hotelowych, a także możliwy do otrzymania w recepcji Hotelu oraz  na stronie www.hotelpolesie.pl w zakładce Cennik
4.    Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa, tel. . 83-355-98-55 lub z pokoju hotelowego tel. wew. 930 lub 7.

§2 DOBA HOTELOWA
1.    Pokój hotelowy jest wynajmowany na doby hotelowe.
2.    Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
3.    Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do godziny 9.00 w dniu wyjazdu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
4.      Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
5.     Gość za dodatkową opłatą w przypadku nie spełnienia się warunków określonych w § 2 ust. 3 i 4 może przedłużyć dobą hotelową. Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:
przedłużenie doby hotelowej do godz. 16:00 podlega opłacie 130 PLN;
przedłużenie doby hotelowej do godz. 20:00 podlega opłacie 180 PLN;
przedłużenie doby hotelowej po godz. 20:00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1.    Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej i zapoznanie się z regulaminem przed podjęciem rozpoczęcia świadczenia usługi.
2.    Opłata za pobyt w hotelu pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu.
3.    Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
4.    Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
5.     Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu.
6.     Hotel zastrzega sobie prawo w momencie dokonywania rezerwacji dokonania  preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 200 PLN/dobę za dodatkowe usługi.
7.    Wszystkie wpłacone zadatki są bezzwrotne.
8.    W przypadku odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niepojawienia się Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową.
9.    W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, hotel nie zwraca opłaty za pobyt.
10.    Recepcja wydaje tylko jedną kartę do pokoju. Za zgubienie lub zniszczenie karty opłata wynosi 80zł.
11.    Rezygnacja z rezerwacji później niż 7 dni przed planowanym pobytem wiązać się będzie automatycznie z utratą całej wcześniej wpłaconej za pobyt kwoty.
12.     W przypadku rezerwacji grupowych anulacja musi być dokonana najpóźniej 14 dni przed planowym rozpoczęciem pobytu. W przypadku późniejszej anulacji, wpłacona wcześniej zaliczka lub opłata za cały pobyt nie będzie zwrócona klientowi.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

1.    Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2.    W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
3.    Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatne następujące usługi:
a.    udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b.     budzenie o wyznaczonej godzinie,
c.    przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu, w depozycie w Recepcji z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu, przechowanie bagażu Gościa,
d.    rozmowy telefoniczne
e.     zamawianie taxi.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.    Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
2.     Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub wystawienie rachunku za powstałe szkody lub braki. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.      W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
4.     Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
5.     Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.    Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2.    Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
3.    Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.
4.     Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym . Parking przed hotelem jest niestrzeżony i bezpłatny.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność Hotelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

1.W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

2. W przypadku naruszenia ciszy nocnej nakładana jest kara w wysokości 500 zł za 1h niestosowania się do obowiązującego czasu ciszy nocnej.

§9 REKLAMACJE

1.    Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług w formie pisemnej.
2.   Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3.   Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.     Hotel nie akceptuje pobytów ze zwierzętami.
2.    W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
3.     W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
4.     Gość nie będzie powodować, a Hotel nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Hotelu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości Hotelu.
5.     Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
6.    W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, w przypadku stwierdzenia że gość hotelowy w trakcie pobytu palił , hotel ma prawo naliczyć opłatę za ozonowanie pokoju w wysokości 500,00 zł.
7.     W przypadku włączenia alarmu przeciw pożarowego w wyniku zadymienia pokoju koszt przyjazdu Straży Pożarnej zostanie poniesiony przez gościa.
8.    W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

9. W strefie Spa zakazane jest przebywanie osób po spożyciu alkoholu.

10. Strefa Spa jest strefą ciszy. Każdy przebywający w tej strefie jest zobowiązany do przestrzegania jej.

Dyrekcja Hotelu & Spa Polesie***